slideshow baner

slideshow baner
Projekt „Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany na podstawie umowy nr.: UDA-POKL.07.02.01-18-109/12-00 z dnia 7 marca 2013 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 7.2 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 – „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” przez WORD w Przemyślu

Celem projektu jest uzyskanie nowych kwalifikacji przez 60 uczestników oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 12 uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gmin Bircza, Fredropol, Dubiecko w terminie do 30.06.2014 roku.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku aktywności zawodowej spełniające równocześnie warunki:

 • są mieszkańcami gmin Bircza, Dubiecko, Fredropol

 • są osobami bezrobotnymi lub niepełnosprawnymi, lub spełniają kryterium ubóstwa,

 • dobrowolnie zgłaszają chęć udziału w projekcie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego,

 • nie są uczestnikami innego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • akceptują warunki regulaminu,

  Oferowane wsparcie

 • indywidualne doradztwo zawodowe - 3 godziny na osobę,

 • warsztaty grupowe z doradcą zawodowym – 7 godzin

 • indywidualne wsparcie psychologiczne- 3 godziny na osobę,

 • kurs: Kurs ABC obsługi komputera - 152godziny (22godz. teoria 130godz. praktyka) – realizacja maj-czerwiec 2013 r

 • jedno z wybranych szkoleń zawodowych

 • stypendium stażowe w kwocie 1600zł przez 6 miesięcy odbywania stażu

 • stypendium szkoleniowe dla osób uprawnionych

 • poczęstunek w trakcie szkoleń,

 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu dla osób zamieszkałych poza miejscowością w której są realizowane zajęcia,

 • ubezpieczenie,

 • materiały szkoleniowe

   Uczestnikami projektu będą osoby zakwalifikowane w procesie rekrutacji po podpisaniu umowy

   uczestnictwa w projekcie - 38 kobiet, 22 mężczyzn.

   Wszelkie dodatkowe informacja dostępne są w regulaminie projektu (w zakładce rekrutacja) a także w biurze Projektu.


   Prowadzimy szkolenia:
   • Kierowca zawodowy
   • Magazynier z obsługą wózków widłowych
   • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
   • Kucharz małej gastronomii
   • Telemarketer
   • Pracownik obsługi hotelowej z językiem angielskim
   Oferujemy :
   • Stypendia szkoleniowe
   • Płatne staże
   • Kurs obsługi komputera
   • Poradnictwo zawodowe i psychologiczne
   Zapewniamy :
   • Zwrot kosztów przejazdu na miejsce szkolenia
   • Materiały szkoleniowe
   • Poczęstunek w trakcie zajęć aktywizacyjnych i szkoleń